Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookie

Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników na stronie fotopieklik.pl  przez Foto - Celina Piotr Pieklik, ul. Armii Krajowej 6, 27-600 Sandomierz NIP 8641028002. Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających portal, korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem a także spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) tzw. RODO. Dane osobowe Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej . Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator Twoich danych Administratorem danych osobowych Użytkowników fotopieklik.pl  przez Foto - Celina Piotr Pieklik, ul. Armii Krajowej 6, 27-600 Sandomierz NIP 8641028002, e-mail: pieklik@fotopieklik.pl Zakres przetwarzania Twoich danych Wymagamy i przetwarzamy tylko dane, które są niezbędne do wykonania usługi oraz mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie portalu. Dane wykorzystywane będą do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu m.in. służą do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne. Cel przetwarzania Twoich danych Twoje dane przetwarzamy między innymi po to by: zrealizować usługi, które oferujemy w ramach strony dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów oraz reklam do Twoich zainteresowań (profilowanie),zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Powierzenie danych osobowych Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane będziemy przekazywać zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. zapewniającym obsługę i utrzymanie Serwisu, obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej ( serwis: PRZELEWY 24 ) na rzecz Administratora oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także sądom lub organom ścigania gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług. Twoje prawa Prawo dostępu do danych Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do sprostowania danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Prawo do usunięcia danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.Prawo do ograniczenia przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach: kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.Prawo do przenoszenia danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Prawo do sprzeciwu Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: pieklik@fotopieklik.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie. Odwołania Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pliki Cookies Na stronach portalu stosowane są pliki cookies i inne technologie służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, czyli personalizowania prezentowanych treści i ogłoszeń zawartych w naszym Serwisie w taki sposób, aby były jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb. Pliki te służą również do analizowania ruchu na stronach fotopieklik.pl oraz do remarketingu. Dzięki tym technologiom możemy nieustannie podnosić jakość świadczonych przez nas usług i wzmacniać adekwatność prezentowanych przez nas treści. Narzędzia te wykorzystywane są również przez naszych Zaufanych Partnerów. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich: 1. Na stronie fotopieklik.pl  wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/600424... 2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu. 3. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie jednak Portal nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich usług. Informacje techniczne dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć poniżej: Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera Microsoft Internet Explorer. Zmiany Polityki Prywatności 1. Administrator portalu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności, zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach portalu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Udostępnij


Aktualności

godziny otwarcia

2021-08-06

Więcej
Koncert Urszuli u Dominikanów
Urszula u Dominikanów w kościele Św. Jakuba 7-10-2010 rok.

2010-10-07

Więcej